Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla usług cyfrowych świadczonych
w ramach serwisu Ludzie Nauki

I. Słownik pojęć

W rozumieniu niniejszego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

 1. Adres email – środek komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej, przypisany do Konta LN, umożliwiający porozumiewanie się z Usługobiorcą w związku z Usługą.
 2. Konto LN – zbiór zasobów i ustawień utworzonych odpowiednio dla Usługobiorcy, umożliwiający korzystanie z przyznanych mu po zalogowaniu funkcjonalności w ramach Usług. Usługobiorca może korzystać z Konta LN w celu uzyskania dostępu do Usług i zarzadzania zasobami zgodnie
  z przyznanymi uprawnieniami dla tego konta. Utworzenie Konta LN oraz czynność logowania do tej usługi cyfrowej wymaga od Usługobiorcy identyfikacji elektronicznej za pomocą Środka identyfikacji elektronicznej funkcjonującego w ramach Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl).
 3. Konto MCL – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla posiadacza konta w ramach usługi MCL umożliwiający po zalogowaniu, dostęp do Usług, w zakresie uprawnień przypisanych do Konta LN. Usługobiorca jeżeli jest zidentyfikowanym posiadaczem konta w ramach usługi MCL może wykorzystywać funkcjonalności Konta MCL do uzyskanie dostępu do funkcjonalności w ramach Usług dostępnych po zalogowaniu i zarzadzania zasobami zgodnie z uprawnieniami posiadanymi w ramach Konta LN. Usługa MCL jest środkiem identyfikacji do systemów dziedzinowych Usługodawcy a zasady korzystania z niej, reguluje odrębny regulamin dostępny pod adresem: https://mcl.opi.org.pl
 4. Operator lub OPI PIB – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
  z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 188b, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127372, NIP 525-000- 91-40, REGON 006746090, administrujący i utrzymujący Portal w imieniu Usługodawcy, w ramach zleconego zadania przez Usługodawcę.
 5. Ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742).
 6. Profil naukowca – usługa cyfrowa dostępna w ramach Portalu świadczona on-line w ramach Usług, służąca do upowszechniania działalności naukowej Usługobiorcy w zakresie informacji dostępnych publicznie w Systemie POL-on, a także informacji udostępnianych dobrowolnie przez Usługobiorcę zgodnie z zakresem pól funkcjonalnych udostępnionych mu w ramach profilu.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu przez Usługodawcę oraz warunki korzystania z nich przez Usługobiorców i Użytkowników. Regulamin jest wykonaniem obowiązku o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344). Regulamin stanowi wzorzec umowny.
 8. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 9. Portal – portal Ludzie Nauki, prowadzony przez Usługodawcę serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.ludzie-nauki.edukacja.gov.pl/, stanowiący część Systemu POL-on, świadczący usługę publiczną pozwalającą na dostęp do informacji dotyczących stanu polskiej nauki, w szczególności o polskich naukowcach i prowadzonej przez nich działalności naukowej. Portal umożliwia również Usługobiorcom umieszczanie informacji na ich temat związanych
  z prowadzoną działalnością naukową, wspiera komunikację środowiska naukowego i biznesowego, dostarcza naukowcom narzędzia wspierające ich działalność w środowisku naukowym oraz jest realizacją zadania publicznego Usługodawcy w zakresie upowszechniania działalności naukowej i artystycznej;
 10. System POL-on – Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, o którym mowa w art. 342 Ustawy.
 11. Środek identyfikacji elektronicznej – środek identyfikacji elektronicznej, będący potwierdzonym zestawem danych, które jednoznacznie identyfikują Usługobiorcę w celu korzystania z Usług, wydawanych w ramach systemu identyfikacji elektronicznej (Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl)), np. Profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna, itp.
 12. Usługodawca – minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego w rozumieniu Ustawy.
 13. Usługobiorca – osoba fizyczna będąca naukowcem, posiadająca Profil naukowca i Konto LN
  w ramach Portalu.
 14. Usługa – usługi cyfrowe określone Regulaminem, świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu na rzecz Użytkowników lub Usługobiorców.
 15. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu za pośrednictwem Internetu wyłącznie w zakresie pozyskiwania zawartych tam informacji dostępnych publicznie i nie wymagających logowania.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Portalu oraz warunki świadczenia usługi przez Usługodawcę na rzecz podmiotów korzystających z Usług.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja postanowień Regulaminu. Użytkownicy lub Usługobiorcy, którzy nie akceptują postanowień Regulaminu, nie powinni korzystać z Usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określania szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych uregulowaniach, do których będzie odpowiednio informował. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych regulaminach stosuje się postanowienia Regulaminu lub odpowiednie przepisy prawa.
 4. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie w ramach Portalu w sposób umożliwiający każdemu jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.
 5. Usługobiorcy posiadający Konto LN mają możliwość korzystania również z Usług świadczonych przez Portal dostępnych po zalogowaniu.
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, w szczególności z Usług, Użytkownicy lub Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Usług Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku Usługobiorców akceptacja Regulaminu następuje w trakcie procesu zakładania Konta LN.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.
 8. Operator jest uprawnionym podmiotem do reprezentowania i działania w imieniu Usługodawcy w zakresie niezbędnych działań podejmowanych w związku z prawidłowym dostarczeniem Usług i administrowaniem Portalem, wyznaczonym w tym celu zgodnie z art. 356 Ustawy.

III. Warunki techniczne

 1. Warunkiem technicznym korzystania z usług dedykowanych dla Użytkownika, nie wymagających logowania jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ust.2. W przypadku usług dedykowanych dla Usługobiorcy wymagających logowania oprócz wymagań wskazanych w zdaniu poprzednim niezbędne jest posiadanie Środka identyfikacji elektronicznej oraz Adresu e-mail.
 2. Korzystanie z Usług możliwe jest zasadniczo przy spełnieniu następujących wymagań technicznych:
  a) użyciu najnowszej wersji jednej z przeglądarek Chrome, Firefox lub Edge;
  b) włączenia obsługi cookies (ciasteczek), Session Starage oraz Local Storage;
  c) włączenia obsługi JavaScript w przeglądarce.
 3. Korzystanie z Usług wymaga, aby urządzenie z którego realizowany jest dostęp posiadało aktywne połączenie internetowe.
 4. Usługodawca świadczy Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 93%. Usługodawca zastrzega sobie prawo do 10 godzinnych przerw serwisowych tygodniowo.
 5. O przerwach technicznych i przewidywanym czasie ich trwania Usługodawca będzie informował w miarę posiadanych możliwości poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów w ramach Portalu.
 6. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystania sieci Internetowej, a także rekomenduje osobom korzystającym podjęcie odpowiednich kroków celem jego zminimalizowania, w szczególności stosowania się do zasad bezpieczeństwa wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu
 7. Dostęp do Portalu przez Użytkowników wymaga posiadania prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej wskazanej w ust. 2, zainstalowanej na urządzeniu posiadającym dostęp do sieci Internet. Usługodawca informuje, że ze względów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz spójności danych przechowywanych w Portalu niedozwolone jest uzyskiwanie przez Użytkowników dostępu do nich za pomocą innego oprogramowania, niż standardowa przeglądarka internetowa, bez wyraźnego zezwolenia Usługodawcy. Usługodawca informuje, że może stosować środki techniczne do blokowania dostępu do Portalu za pomocą takiego oprogramowania. Ponadto, w przypadku wykrycia korzystania z takiego oprogramowania Usługodawca jest uprawniony do odpowiedniego blokowania dostępu do Portalu.

IV. Zakres Usługi

 1. Usługodawca świadczy Usługi w ramach Portalu zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługa świadczona na rzecz Użytkownika polega na:
  a) możliwości pozyskania informacji o aktualnym stanie polskiej nauki, w szczególności prowadzonych badaniach naukowych, ludziach nauki, instytucjach naukowych oraz prowadzonej przez te podmioty działalności naukowej.
  b) możliwości pozyskania informacji publikowanych w ramach Profilu naukowca oraz Portalu,
  c) możliwości korzystania z powyższych informacji w taki sposób, aby Użytkownik spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  d) możliwości zgłaszania uwag lub kierowania zapytań za pośrednictwem dedykowanych formularzy.
 3. Usługa świadczona na rzecz Usługobiorcy umożliwia mu:
  a) rejestrowanie i utrzymanie Konta LN,
  b) publikowanie w ramach Profilu naukowca informacji dostarczonych przez Usługobiorcę,
  w szczególności dot. jego działalności naukowej, badawczej, rozwojowej, eksperckiej,
  c) promowanie swojej osoby w ramach Profilu naukowca,
  d) upowszechnianie jego działalności naukowej poprzez publikacje informacji dostępnych publicznie, których źródłem jest System POL-on,
  e) administrowanie oraz aktualizowanie Profilu naukowca za pomocą posiadanego Konta LN,
  f) zgłaszanie uwag lub kierowanie zapytań za pośrednictwem dedykowanych formularzy,
  g) pozyskiwanie informacji o organizowanych targach, wystawach, konferencjach, projektach badawczych oraz innych wydarzeniach o charakterze naukowym organizowanym przez podmioty środowiska naukowego, związanych z działalnością naukową Usługobiorcy, poprzez przesłanie stosownej informacji na podany kontakt w ramach Profilu naukowca,
  h) po wyrażeniu dodatkowej zgody udostępnianie podanych przez Usługobiorcę danych kontaktowych podmiotom zainteresowanym w celu nawiązania współpracy.
 4. Zamieszczenie informacji w zakresie wskazanym w ust. 3 oraz możliwość jej edycji przez Usługobiorcę następuje za pośrednictwem Konta LN.

V. Rejestracja Konta LN

 1. Rejestracja Konta LN następuje za pośrednictwem Środka identyfikacji elektronicznej lub przez Konto MCL na warunkach określonych regulaminami tych usług.
 2. Operator po wykonaniu prawidłowo procesu rejestracji przez Usługobiorcę, utworzy mu unikalne Konto LN w Portalu.
 3. Adres e-mail jest powiązany z Kontem LN Usługobiorcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usługi.
 4. Usługodawca może rozpocząć korzystanie z Konta LN niezwłocznie po jego utworzeniu.
 5. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Konta LN za pomocą Środka identyfikacji elektronicznej.

VI. Zasady korzystania z Usługi

 1. Korzystanie z Usług dla Użytkowników lub Usługobiorców jest dobrowolne.
 2. Usługobiorcy zobowiązują się do:
  a) podawania prawdziwych i aktualnych danych na swój temat w ramach Profilu naukowca, a w przypadku ich zmiany, do niezwłocznego aktualizowania zmienionych informacji,
  b) zachowania kultury wypowiedzi, a także nieużywania obraźliwych sformułowań i zwrotów,
  c) korzystania z usług w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Usługobiorca gwarantuje, że informacje które zamieści w ramach Profilu naukowca nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność ze stanem faktycznym informacji które zamieścił na swój temat oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z Regulaminu,
  w tym za działania i zaniechania działających w jego imieniu osób.
 5. Zamieszczając informacje na swój temat w ogólnodostępnej części Portalu, Usługobiorca wyraża zgodę na ich prezentowanie w takiej postaci w jakiej zamieścił te informacje.
 6. Użytkownik powinien mieć świadomość, że pomimo należytej staranności Usługodawcy
  w dokonywaniu weryfikacji podawanych przez Usługobiorcę danych z bazami referencyjnymi Usługodawcy, podane przez nich dane w ramach Profilu naukowca mogą nie odpowiadać faktycznym danym. W takim przypadku Usługodawca lub Operator może jedynie usunąć ich treść, po uzyskaniu informacji w tym zakresie, bez możliwości przekazania Użytkownikowi danych Usługobiorcy w celu dochodzenia przeciwko niemu roszczeń. Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Portal w zakresie w którym prezentuje informacje o naukowcu i nie pochodzą one z baz danych Usługodawcy udostępnia wyłącznie informacje, których redaktorem są Usługobiorcy oraz w takim zakresie w jakim upublicznienie jest możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić, aby informacje, które zamieszcza sam na swój temat prezentowane w Portalu w ramach Profilu naukowca były aktualne i zgodne z przepisami prawa. Informacje, które zamieszczane są przez Usługobiorcę muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać Użytkowników w błąd. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za treść informacji oraz wszelkie błędy i nieścisłości.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że zamieszczona przez Usługobiorcę informacja jest niezgodna ze stanem faktycznym ma prawo niezwłocznie zawiesić świadczenie Usługi w tym zakresie na rzecz Usługobiorcy, co nie wyłącza dalszych uprawnień przewidzianych w Regulaminie.
 9. Usługobiorca ma prawo zarządzania Usługą za pośrednictwem Konta LN oraz edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczeniem Usługi w dowolnym momencie.
 10. Zabrania się udostępniania Konta LN innym podmiotom.
 11. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub Usług.
 12. Usługobiorca lub Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług w sposób uciążliwy dla innych Usługobiorców lub Użytkowników,
  b) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o Usługobiorcach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i Regulamin,
  d) publikacji treści obraźliwych, gorszących, wulgarnych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i dobrym obyczajem, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  e) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy
  f) ingerowanie w działanie strony Portalu, w tym zmienianie kodu strony Portalu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu lub oprogramowanie albo urządzenia Operatora lub pozostałych Użytkowników lub Usługobiorców.

VII. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Operatora

 1. Usługodawca lub działający w jego imieniu Operator zastrzega sobie prawo do:
  a) przejściowego lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części,
  b) okresowego zawieszenia świadczenia Usług w Portalu w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych,
  c) wysyłania na Adres e-mail Usługobiorców komunikatów, w tym technicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Portalu lub w związku ze świadczoną Usługą,
  d) odmowy świadczenia Usług, jeśli Usługobiorca poda błędny, fałszywy lub tymczasowy Adres e-mail podczas rejestracji Konta LN,
  e) odmowy świadczenia Usług, jeżeli Usługobiorca nie przestrzega postanowień Regulaminu,
  f) dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu,
  g) dowolnego personalizowania treści informacji wysyłanych do Usługobiorców oraz dowolnego wybierania adresatów.
 2. Usługodawca lub Operator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Usługobiorców lub osób ich reprezentujących, przeniesienia praw do całości Portalu lub jego części na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem lub jego częścią, z tytułu których Usługobiorcom nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania Konta LN Usługobiorcy w przypadku powtarzających się rażących naruszeń Regulaminu przez Usługobiorcę.
 4. Usługodawca ma prawo odpowiednio zablokować Profil naukowca lub go usunąć, lub zablokować Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:
  a) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  b) uznania wniesionego sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy nie będącym jednostką naukową, zgodnie z art. 21 RODO,
  c) braku akceptacji zmian w Regulaminie
  d) naruszenia postanowień Regulaminu.

VIII. Płatności za Usługi

 1. Korzystanie z Usługi jest nieodpłatne i stanowi realizację zadania publicznego Usługodawcy związanego z upowszechnianiem działalności naukowej o którym mowa w art. 343 ust.6 Ustawy.
 2. Usługodawca zwraca uwagę, że korzystanie z Usługi wymagać będzie połączenia z siecią Internet i wiązać się będzie z kosztami transmisji danych, które ponosi Usługobiorca lub Użytkownik, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług planu taryfowego operatora sieci, z której dany Usługobiorca lub Użytkownik korzysta.

IX. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników lub Usługobiorców,
  b) szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta LN Usługobiorcy naruszającego Regulamin lub Ustawę,
  c) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników lub Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  d) za treści udostępniane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  e) zgodność z prawdą zamieszczonych przez Usługobiorców informacji na ich temat,
  f) utratę przez Usługobiorców danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  g) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca lub Operator nie ponoszą odpowiedzialności (siła wyższa, działania zaniechania osób trzecich, itp.),
  h) działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik lub Usługobiorca korzysta z Portalu,
  i) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginów lub haseł przydzielonych Usługobiorcy lub osobom występującym w jego imieniu,
  j) następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
  k) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub Operatora.

X. Prawa autorskie oraz licencje

 1. Wszelkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.), stanowiących część Portalu, w tym do całego utworu jak i jego fragmentów, a w szczególności do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz oprogramowania, elementów programistycznych generujących i obsługujących Portal lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Użytkownik lub Usługobiorca nie ma prawa sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Portalu lub jego fragmentów, o których mowa w ust. 1, w szczególności przesyłać lub udostępniać je w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych poza dozwolonym użytkiem przewidzianym przepisami prawa autorskiego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
 3. Informacje (dane) pochodzące ze zbioru danych znajdujących się w bazie danych obsługiwanej przez Portal są udostępniane dla Użytkowników na zasadzie licencji Creative Commons: uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 (CC BY NC SA 4.0 DEED).
 4. Każde naruszenie praw autorskich przez Użytkownika lub Usługobiorcę może spowodować jego odpowiedzialność cywilną lub karną z tego tytułu.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca i działający w jego imieniu Operator, przetwarzają za pośrednictwem Portalu wyłącznie te dane osobowe Usługobiorców lub Użytkowników, które są niezbędne do świadczenia Usług określonych Regulaminem oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 2. Dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa danych zgodnie z wymaganiami RODO.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu jest Usługodawca – minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, e-mail: kancelaria@mein.gov.pl lub tel. (22) 529 26 87.
 4. W związku z realizacją Usług w Portalu w imieniu Usługodawcy, przetwarzanie danych w Portalu powierzono na podstawie odrębnej umowy Operatorowi – Ośrodkowi Przetwarzania Informacji – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, który w rozumieniu zapisów RODO jest podmiotem przetwarzającym dane w Portalu.
 5. Usługodawca jako Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących przetwarzanych danych osobowych kontakt z IOD zapewniony jest za pośrednictwem adresu mailowego iod@nauka.gov.pl oraz za pośrednictwem adresu mailowego IOD Operatora: iod@opi.org.pl
 6. Sposób zbierania i zakres danych dotyczących Użytkowników lub Usługobiorców przetwarzanych w ramach Portalu przedstawia się następująco:
  a) dane zbierane automatycznie podczas odwiedzin serwisu internetowego,
  b) dane zbierane podczas rejestracji w Portalu,
  c) dane zbierane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych,
  d) dane przetwarzane w ramach Usługi.
 7. Dane osobowe dotyczące Usługobiorców lub Użytkowników przetwarzane są w Portalu
  w następujących celach:
  a) sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania Portalu (dotyczy to danych zbieranych automatycznie w toku jego użytkowania),
  b) rejestracji Konta LN,
  c) realizacji Usług,
  d) tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Portalu i Usług,
  e) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  f) wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  g) zapewnienia bezpieczeństwa informacji, w tym tworzenia kopii i przechowywania danych.
 8. Podanie danych osobowych dotyczących Usługobiorców lub Użytkowników jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z określonych Usług w ramach Portalu.
 9. Dane osobowe dotyczące Usługobiorców dostępne publicznie i pochodzące z Systemu POL-on przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. w celu realizacji zadania w interesie publicznym, polegającym na realizacji zadania związanego
  z upowszechnianiem działalności naukowej Usługobiorcy, wynikającego z przepisów art. 343 ust.6, art. 346 ust. 6 i art. 348 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Dane osobowe podane przez Usługobiorcę w ramach Profilu naukowca we własnym zakresie i zgodnie z udostępnionymi mu w tym celu funkcjonalnościami przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO, tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (wykonanie usługi na rzecz Usługobiorcy zgodnie z Regulaminem). Dane przetwarzane w celu tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania Usługi, optymalizacji Usługi i procesów obsługi, obsługi zgłoszeń, zapewnienia bezpieczeństwa informacji są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, przejawiającego się prawidłowym wykonaniem zadania publicznego i wypełnieniem postanowień Regulaminu. Dane osobowe Usługobiorców lub Użytkowników przekazywane w związku z przesyłaną korespondencją są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, przejawiającego się prawidłowym wykonaniem postanowień Regulaminu.
 10. Dostęp do danych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie przy Al. Niepodległości 188B, któremu Usługodawca jako administrator w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych przekazał dane osobowe w związku z utrzymaniem, administrowaniem i rozwojem Portalu. Dane mogą być przekazywane kolejnym odbiorcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby świadczenia usług na rzecz administratora lub podmiotu przetwarzającego, w szczególności podmiotom zapewniającym usługi informatyczne.
 11. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.
 12. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów określonych w Regulaminie, a po tym czasie przez okres i w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykazania rozliczalności działań Usługobiorców w Portalu lub realizacji zadań w interesie publicznym przez Usługodawcę.
 14. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 11 możliwa jest za pośrednictwem adresu mailowego iod@nauka.gov.pl

XII. Zabezpieczenie danych

 1. Bazy danych gromadzone przez Usługodawcę są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.
 2. Usługodawca oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić wszystkim użytkownikom Portalu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z ich funkcji. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo informacji należy zgłaszać Operatorowi telefonicznie na numer 22 570 14 00, na adres e-mail: incydenty@opi.org.pl .

XIII. Wsparcie

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami
  w ramach Portalu mogą być zgłaszane w ramach kontaktu podanego na stronie Portalu.
 2. Użytkownik lub Usługobiorca może przesłać zgłoszenie, jeżeli przewidziane Regulaminem dedykowane Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail lub inny adres korespondencyjny, opis okoliczności uzasadniający zgłoszenie, a także konkretne żądanie związane ze składanym zgłoszeniem.
 4. Jeżeli podane w zgłoszeniu dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca lub działający w jego imieniu Operator przed rozpatrzeniem zgłoszenia, zwróci się do zgłaszającego o uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Zgłoszenie rozpatrywane jest niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego prawidłowego otrzymania (zawierającego wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W sprawach zawiłych termin może być wydłużony do 30 dni po uprzednim powiadomieniu przesyłającego zgłoszenie. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości Regulaminu lub przepisów prawa.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianach Regulaminu stosownym komunikatem zamieszczonym na stronie Portalu. Usługobiorca, który nie zaakceptuje treści zmian regulaminu przy pierwszym logowaniu po jego zmianie, nie będzie mógł korzystać z Usługi.
 3. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy, przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Usługodawcę Usług, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu trybu negocjacji. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.
 4. Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Usługodawcą zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 18.12.2023 r.