Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu

Postanowienia ogólne

Serwis Ludzie Nauki (dalej: Serwis) realizuje zadanie publiczne mające na celu dostarczanie informacji na temat rozwijanego projektu o tym samym tytule. Za pośrednictwem serwisu publikowane są informacje o koncepcjach tworzenia nowej bazy wiedzy o nauce polskiej, jej nowych możliwościach, funkcjach i usługach, a także o postępie prac projektowych. Zadanie to realizuje Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (dalej: OPI PIB) na zlecenie ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego. W tym kontekście poniżej prezentowane jest podejście do respektowania prawa do prywatności osób korzystających z usług Serwisu, w sytuacji gdy w związku z ich korzystaniem dochodzi do przetwarzania danych osobowych.

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych jest jednym z praw podstawowych każdej osoby. OPI PIB przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób, których dane przetwarza, bez względu na to, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i w przypadku, gdy zostały one pozyskane z innych źródeł. Niniejszy dokument polityki prywatności (dalej: Polityka) dostarcza osobom, których dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem z usług Serwisu, informacji na temat sposobów ich pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania. Polityka zawiera podstawowe informacje na temat przetwarzania i ochrony danych. W przypadku stosowania innych zasad niż określone w Polityce, będą Państwo informowani o nich odrębnie, na stronie Serwisu. Polityka jest jednocześnie realizacją obowiązku informacyjnego na temat przetwarzania danych osobowych osób których dane dotyczą o którym mowa w art. 13 i 14 RODO.

Dokument Polityki stanowi jednocześnie wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 PT.

Dokument określa warunki i zasady korzystania z Serwisu i jest dostępny na jego stronie internetowej w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez osobę korzystającą z Serwisu.

Serwis funkcjonuje na zasadach określonych w Polityce i dostępny jest pod adresem: https://ludzie.nauka.gov.pl/.

Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich użytkowników korzystających z sieci Internet.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego dokumentu przez użytkownika.

Za pośrednictwem Serwisu użytkownicy mają możliwość korzystania z innych serwisów i usług poprzez stosowne połączenia do ich stron internetowych. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim stosuje się szczegółowe regulaminy lub inne dokumenty określone przez usługodawców dla tych serwisów i usług. W takim przypadku postanowienia niniejszego dokumentu nie mają zastosowania do tych serwisów i usług.

Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą
w Warszawie przy al. Niepodległości 188b.

Kontakt do administratora danych realizowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: opi@opi.org.pl, lub telefonicznie: 22 570 14 00 lub korespondencyjnie na adres Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą realizowany jest za pośrednictwem adresu e-mail iod@opi.org.pl lub korespondencyjnie na adres Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, Al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa,
z dopiskiem „IOD”.

Przepisy prawa, podstawy przetwarzania danych

W każdym przypadku w którym Serwis przetwarza dane osobowe uwzględnia się następujące przepisy:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – w niniejszym dokumencie jako „RODO”,
 2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
 3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1648 ze zm.) – w niniejszym dokumencie jako „PT”,
 4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) – w niniejszym dokumencie jako „UŚUDE”,
 5. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023, poz. 742 z późn. zm.),

Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z przepisami art. 405 w zw. 404 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023, poz. 742 z późn. zm.) oraz realizowanymi przez Administratora w tym celu zadaniami.

W przypadku danych osobowych, które administrator może pozyskać w ramach stosowanych plików cookies w celach innych, niż niezbędne dla prawidłowego działania serwisu, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda użytkownika.

Kategorie, zakres i cel przetwarzania danych

Założeniem usług świadczonych przez Serwisu nie jest pozyskiwanie danych osobowych, jednakże gdyby, w związku z korzystaniem z tych usług zostały pozyskane od użytkownika informacje które stanowić będą dane osobowe, to będą to wyłącznie informacje związane z urządzeniami za pomocą których użytkownik korzysta z usług lub stosowanymi przeglądarkami lub adresy IP jakimi użytkownik posługuje się przeglądając Serwis.

Dane zbierane są również automatycznie w zakresie danych zawartych w plikach cookies. Informacja na temat rodzaju plików dostępna jest w załączniku poniżej.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych może być minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego, który nadzoruje realizację zadań OPI PIB. Administrator w drodze stosownych umów lub porozumień może przekazać również Państwa dane osobowe innym odbiorcom świadczącym na jego rzecz usługi, m.in. doradcze, prawne, audytowe, informatyczne. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnianie organom administracji państwowej w związku z realizowanymi przez nie zadaniami wynikającymi z przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu będą przetwarzane przez czas, jaki jest niezbędny do zrealizowania celów, w których dane zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją zadania w interesie publicznym – do ustania celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, chyba że zaistnieją ważne podstawy do dalszego przetwarzania tych danych, najczęściej będzie to okres wynikający z korzystania z usługi. Natomiast w przypadku danych pozyskanych do celów analityczny na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika Serwisu do momentu jej wycofania lub ustania celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach Serwisu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, ma prawo wnieść żądanie dotyczące:

 1. dostępu do danych, tj. osobama prawo do otrzymania od Administratora potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w jakim celu, w jaki sposób i jak długo,
 2. sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne,
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wówczas w razie sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie istotnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad interesem osoby, której dane dotyczą lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. cele dowodowe bądź dochodzenie roszczeń),
 4. usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Polega to, co do zasady, na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych wnioskodawcy zgodnie z art. 17 RODO; istnieją jednak wyjątki od tego prawa (w szczególności do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych czy przeniesieniu danych do innego systemu,
 6. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych

W pozostałym zakresie praw określonych przepisami RODO ze względu na brak spełnienia przesłanek uprawniających do ich skorzystania prawa te nie będą realizowane.

Wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym dotyczące realizacji przysługujących praw, można przesyłać mailowo na adres: opi@opi.org.pl lub iod@opi.org.pl, lub pisemnie na adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa.

Odpowiedzi na wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni liczonych od momentu otrzymania wniosku. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań o kolejne dwa miesiące, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko osoby wnioskującej oraz dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adres do korespondencji). W celu realizacji niektórych wniosków Administrator może zażądać dodatkowych informacji, by potwierdzić tożsamość wnioskodawcy.

Każda z osób, której dane osobowe dotyczą ma również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Dane osobowe przetwarzane w Serwisie nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa realizowana jest na każdym etapie wykonywania działalności Administratora. Procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych administrator zobowiązuje się do uwzględnienia:

 1. poufności – tj. ochrony danych przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 2. integralności – tj. ochrony danych przed nieuprawnioną modyfikacją,
 3. dostępności – tj. zapewnienia dostępu upoważnionych osób do danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik administratora mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania ich w tajemnicy.

Dane osobowe, które osoby podają na naszych stronach, są szyfrowane i chronione certyfikatem SSL.

Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez osoby z Serwisu, gromadzone są dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub mogą być wykorzystywane inne podobne technologie internetowe.

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis automatycznie zbiera informacje na dwa sposoby: przy pomocy narzędzia Google Analytics/ Facebook Pixel oraz poprzez pliki cookies.

Wykorzystywanie danych

Administrator wykorzystuje tzw. cookie w celu niezbędnym dla prawidłowego dostarczania użytkownikowi usługi świadczonej drogą elektroniczną (prawidłowe działanie Serwisu). W związku z tym administrator korzysta z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

Po uzyskaniu zgody użytkownika Pliki cookies wykorzystywane są również w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Zbierane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis, nie są łączone z innymi danymi i nie są przetwarzane jako dane osobowe.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Zebrane na tej podstawie dane przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz świadczącymi usługi na rzecz administratora.

Pliki Cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Wyłączenie plików cookies

Serwis (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym użytkownika w celu niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu. W pozostałych celach po uzyskaniu zgody użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu lub cofnąć zgodę na używanie plików w celach innych niż niezbędne dla prawidłowej usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

 1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 3. Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z treścią Polityki, poszanowaniem przepisów prawa oraz zachowaniem dobrych obyczajów.
 2. Użytkownikom zabronione jest w szczególności:
 1. podawanie w ramach korzystania z Serwisu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji,
 2. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie,
 3. naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych OPI PIB, jego pracowników, osób z nim powiązanych lub osób trzecich,
 4. dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
 5. ingerowanie w działanie Serwisu, w tym zmienianie kodu Serwisu, używanie lub zamieszczanie wirusów, robaków, trojanów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu lub oprogramowania albo urządzeń OPI PIB lub pozostałych użytkowników.
 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.
 2. OPI PIB dokłada należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Serwisu. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej dostępnej pod adresem e-mail: opi@opi.org.pl
 3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe użytkownika, umożliwiające przekazanie przez OPI PIB odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez użytkownika.
 4. OPI PIB może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Odpowiedzi na zgłoszenie OPI PIB udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.
 6. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Serwisu ze względu na jej modernizację.
 7. OPI PIB nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Serwisu spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od OPI PIB.

Zmiany w Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności. W związku z tym, o wszelkich zmianach Administrator będzie informował stosownym komunikatem na stronie internetowej Serwisu.

Dokument obowiązuje od dnia 27.10.2023 r.